Corporate informatie

Strategische doelen

In 2018 hebben we ingezet op twee strategische doelen:

 • Verhogen van het aantal gasten in Zeeland
  Hoe meer gasten, hoe meer potentiële fans. Een gast die in Zeeland is geweest, heeft tenslotte een positiever beeld van Zeeland dan iemand die nog nooit in Zeeland is geweest. Meer overnachtingen of dagbezoeken zullen ook leiden tot meer bestedingen.

 • Verhogen van de waardering van de gast
  Een tevreden gast wordt eerder fan en zal eerder een positieve ervaring doorvertellen en en nogmaals terugkeren. Hierbij gaat het zowel om verbetering van de waardering vóór aankomst (imago), als tijdens en na het verblijf. Eén van de middelen hiervoor is het verhogen van de belevingswaarde in Zeeland.

Kerntaken

De focus ligt bij VVV Zeeland op vier kerntaken:

 • VVV Zeeland als inspiratiepunt
  De huidige consument stelt hoge eisen en heeft al heel veel gezien en gedaan. De gast wil geen producten meer afnemen, maar belevenissen. Daarom maken we de omslag van producten naar belevenissen en daarmee van informatie naar inspiratie. Het gaat om de verhalen achter de producten. We inspireren gasten zowel online als offline om nieuwe ervaringen op te doen. Dit is ook de reden waarom we een deel van onze winkels al om hebben gevormd tot VVV-Inspiratiepunten en dit ook de komende jaren blijven doen.

 • VVV Zeeland als informatiemakelaar
  VVV Zeeland ontwikkelt zich verder tot de informatiespecialist op het gebied van toerisme en recreatie in de breedste zin van het woord. We verzamelen content over uiteenlopende zaken. Deze data wordt ingevoerd, verder bewerkt en verrijkt en beheerd in de toeristische database. De ondernemer kan gebruik maken van deze data, voor de informatievoorziening aan de eigen gasten. Een optimaal geïnformeerde gast heeft een positievere beleving van (de mogelijkheden in) Zeeland. Dat draagt bij aan de kans dat hij of zij Fan van Zeeland wordt.

  Om hierin te kunnen voorzien, is een continue investering en opbouw van digitale infrastructuur noodzakelijk. Chatbots nemen in de toekomst een deel van het werk over en zorgen er dan voor dat we in de toekomst ‘24/7’ met onze gasten kunnen communiceren. De digitale database heeft een spilfunctie en bevat complete informatie over ondernemers, evenementen, cultuur, natuurgebieden, overheden en activiteiten.

  Naast het beheer en de ontwikkeling van deze digitale database (zowel qua content als infrastructuur) zijn er ook investeringen noodzakelijk in de opbouw van een digitale dienstverlening en marketing. ZIDS (Zeeuws Informatie Distributie Systeem), websites, apps en diverse nieuwe technologische toepassingen dienen gezamenlijk een integraal digitaal ecosysteem te vormen, als spil voor de toeristische marketing en gastrelatiemanagement.

 • VVV Zeeland als toeristische marketingautoriteit
  VVV Zeeland wil een sterke rol blijven spelen op het gebied van marktbewerking en zich verder doorontwikkelen tot dé toeristische marketingautoriteit van Zeeland. VVV Zeeland is er dus niet enkel op gericht om gasten te informeren en inspireren, maar ook om ideeën te initiëren om Zeeland verder op de kaart te zetten, zowel regionaal en landelijk als internationaal.

  Dit vergt een verdergaande professionalisering en een hoog (actueel) kennisniveau om de marketing op een hoger niveau te brengen én derden te ondersteunen met hun marketingactiviteiten. Ook dienen we goede verhalen en verhaallijnen te ontwikkelen waarbij we gebruikmaken van de content die erfgoed, cultuur en culinair ons kunnen bieden.

  Samen met ondernemers en overheden geven we invulling aan een integrale marketingstrategie waarbij we de unieke en relevante content creëren en verspreiden met als doel nieuwe doelgroepen te vinden en bestaande doelgroepen te verleiden. Via die content op bijvoorbeeld sociale media leiden we de consumenten uiteindelijk naar de voor hen relevante (websites van) ondernemers, evenementen, activiteiten, etc.

 • VVV Zeeland als leverancier van producten, diensten en projecten
  Diverse ontwikkelingen bij de stakeholders vergen een nieuwe kijk op onze dienstverlening en de daarmee samenhangende exploitatie. VVV Zeeland werkt met een nieuw businessmodel dat niet meer gebaseerd is op lidmaatschappen, maar op een product-dienstenrelatie met ondernemers. Ook werken we in toenemende mate projectmatig. Daarbij is één uitgangspunt leidend: wij investeren onze (eventuele) opbrengsten terug in de toeristische marktbewerking en de ontwikkeling van Zeeland.

Financieel

Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat na belasting van €191.000. Naar aanleiding van het negatief financieel resultaat van 2014, 2015 en 2017, heeft in 2018 een grondige interne en externe analyse plaatsgevonden en is er externe deskundigheid geraadpleegd. Hieruit is gebleken dat VVV Zeeland vanaf de fusie een aantal knellende afspraken heeft met gemeenten en Provincie. Gesteld kan worden dat meer toeristen in Zeeland, voor VVV Zeeland niet meer inkomsten betekent. Dit willen we veranderen door o.a. in gesprek te gaan met onze stakeholders. Bepaalde afspraken liggen hier namelijk mede aan ten grondslag. Denk hierbij o.a. aan de aftrek van de netto winkelopbrengsten op de totale subsidie bij bijna alle VVV-locaties in de diverse gemeenten of de minimale marges op het uitvoeren van projecten voor de Provincie en de afgesproken jaarlijkse prijsindexatie.

De keuze in 2015 voor het afhankelijk maken van de inkomsten van de afnemers, de zogenaamde partnerstructuur, heeft niet geleid tot het beoogde rendement. De bijdragen vanuit het bedrijfsleven blijven achter. Mede oorzaak hiervan is dat de verwachte hoge mate van dienstverlening niet altijd wordt geboden. Dit komt doordat de bijbehorende en gewenste competenties, instrumenten en commerciële cultuur nog niet zijn gerealiseerd of volbracht. Dit blijkt ook uit de resultaten van de opgestarte strategische projecten, zoals de Digitale Zeeland Experience, de website en de ZeelandPas. Met als gevolg het gevoel van onvrede en het vervagen van het gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij ondernemers. Ook Gemeenten en Provincie - hoewel welwillend - zijn hierdoor terughoudend om bij te dragen aan de doorontwikkeling.

Door de uitgebleven financiële resultaten is het personeelsbestand sinds januari 2015 met 14 FTE afgenomen. Hiermee is de organisatie in de huidige vorm door haar kritische ondergrens gegaan. Ook door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig voor VVV Zeeland om gekwalificeerd personeel aan te nemen, te behouden en concurrerende salarissen aan te bieden.

Incidentele kosten verhogen het financiële tekort. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met de verandering van de organisatie als gevolg van de fusie in 2014. De verliezen worden opgevangen uit het eigen vermogen van de stichting, hierdoor is deze in de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen en heeft het een kritisch niveau bereikt. In 2019 dient er een nieuw evenwicht gevonden te worden tussen de opbrengsten van de dienstverlening en de kosten die we hiervoor maken.

Het genormaliseerde resultaat voor belastingen bedraagt €64.000 negatief. Dit resultaat ligt in lijn met de begroting voor 2019. Het genormaliseerd resultaat is negatief en wordt met name veroorzaakt doordat de opbrengsten de afgelopen jaren niet recht evenredig zijn gestegen met de kosten. In 2019 worden maatregelen getroffen om de vermogens- en liquiditeitspositie verder te verbeteren.