Organisatie

HR

Op 31 december 2018 had VVV Zeeland 53 medewerkers (40 FTE) in vaste dienst. Gemiddeld bestond het vaste medewerkersbestand in 2018 uit 45 FTE dat in het seizoen is aangevuld met een flexibele schil van 27 medewerkers. Het aantal medewerkers is in het afgelopen jaar verder afgenomen van 57 naar 53 medewerkers. Over een langere periode gekeken, vanaf 1 januari 2015, is het personeelsbestand met 14 FTE afgenomen. Hiermee is de organisatie door een kritieke ondergrens gezakt. Gezien de financiële situatie wordt echter bij iedere vacature nauwkeurig afgewogen of vervanging noodzakelijk is. Daarnaast zijn bij VVV Zeeland 60 vrijwilligers voor beheer en onderhoud van routenetwerken in Zeeland betrokken en 72 semi-vrijwilligers (zzp’ers) voor het Zeeuwse gidsenteam.

Ook in 2018 waren we een erkend leerbedrijf en hebben we voor diverse opleidingen en niveaus stagiaires begeleid en kennis laten maken met onze organisatie.

2018 stond voor HR onder andere in het teken van het vernieuwen en verbeteren van bestaande HR-processen. Zo is bijvoorbeeld de P-gesprekkencyclus vervangen door Performance Management waarbij leidinggevenden en medewerkers samen doelen en speerpunten afspreken, deze monitoren en evalueren en zo de toegevoegde waarde voor de organisatie vergroten.

Verminderen van verzuim

We hebben afscheid genomen van medewerkers en nieuwe medewerkers verwelkomd in onze organisatie. In 2018 hadden we te kampen met een hoog ziekteverzuim van 9,24%, waarvan 2,6% lang verzuim. Om het ziekteverzuim te verlagen, zijn diverse maatregelen in gang gezet zoals het structureel voeren van HR-overleggen met leidinggevenden, het bespreekbaar maken van werkdruk in de personeelsgesprekken en persoonlijke coaching. Om medewerkers inzicht te geven in de ontwikkeling van hun eigen inzetbaarheid zijn in 2018 plannen gemaakt voor een duurzaam inzetbaarheidstraject, Dit traject wordt in 2019, dankzij ESF subsidie DI, in gang gezet. 

Bestuur en Raad van Toezicht

Per 1 april 2018 werd Erik van den Dobbelsteen directeur-bestuurder van VVV Zeeland.

De Raad van Toezicht van VVV Zeeland houdt toezicht op de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Op 31 december 2018 waren dit:

  • De heer L. Ezinga (voorzitter)
  • De heer F. Damen
  • De heer M.J. van Dijke
  • De heer J. Suurmond
  • Mevrouw P.C.A. de Milliano-Van den Hemel