Algemene voorwaarden voor pashouders

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. VVV Zeeland: de stichting VVV Zeeland, alsmede de regionaal gevestigde stichtingen met wie VVV Zeeland een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten ter zake de uitgifte van de Zeelandpas.
 2. De Pashouder: de natuurlijke persoon die een ZeelandPas heeft aangeschaft of overhandigd heeft gekregen.
 3. De Pasuitgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de ZeelandPas uitreikt aan de Pashouder.
 4. De Overeenkomst: de overeenkomst tussen VVV Zeeland en de Pashouder met betrekking tot het verkrijgen en het gebruik van de ZeelandPas.
 5. De ZeelandPas: de pas die de Pashouder – al dan niet tegen een vergoeding – heeft aangeschaft of verkregen om gebruik te kunnen maken van aanbiedingen en kortingen op producten en/of diensten bij Acceptanten.
 6. Het Pasjaar: de periode waarin de ZeelandPas geldig is, 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2018.
 7. Acceptanten: aanbieders van producten en/of diensten van toeristische aard in de provincie Zeeland.
 8. Persoonsgegevens: de door de Pashouder aan de Pasuitgever ter gelegenheid van het aangaan van de Overeenkomst verstrekte gegevens die tot zijn persoon herleidbaar zijn, waaronder de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met betrekking tot de Zeelandpas gesloten overeenkomsten tussen de VVV Zeeland en/of de Pasuitgever en/of door VVV Zeeland aangewezen derden enerzijds en de Pashouder anderzijds, alsmede op elk gebruik van de ZeelandPas.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 3. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. VVV Zeeland en de Pashouder zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door VVV Zeeland, de Pasuitgever en/of de Acceptanten en/of andere derden worden ingeschakeld.
 5. Indien Pashouder een toegangsbewijs koopt voor een door Acceptant vermarkt product van toeristische aard, zijn naast de onderhavige algemene voorwaarden, tevens de (algemene) voorwaarden van de Acceptant van toepassing.

2. Aanvragen en beëindiging van het gebruik van de ZeelandPas

 1. De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand wanneer de aanvrager aan alle door VVV Zeeland gestelde voorwaarden heeft voldaan en de VVV Zeeland een verzoek tot verkoop c.q. het verstrekken van een ZeelandPas heeft aanvaard. VVV Zeeland  heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen te weigeren om met iemand een overeenkomst voor de ZeelandPas aan te gaan.
 2. De Pashouder is gehouden de ZeelandPas terstond na ontvangst hiervan te controleren op zichtbare gebreken.
 3. VVV Zeeland, Pasuitgevers en Acceptanten zijn gerechtigd om een verstrekte Zeelandpas in geval van misbruik, te blokkeren en voor verder gebruik ongeschikt te maken, zonder dat de Pashouder aanspraak kan maken op terugbetaling van de eventueel door de Pashouder betaalde koopprijs, noch op eventuele kosten van op de Zeelandpas geboekte toegangsbewijzen.

3. De ZeelandPas

 1. De ZeelandPas geeft aan de rechtmatige Pashouder, op vertoon van een geldige ZeelandPas, recht om gebruik te maken van kortingen op producten en/of diensten van toeristische aard van de Acceptanten of, indien op de Zeelandpas een toegangsbewijs voor een bepaald product van toeristische aard van een Acceptant is geboekt, toegang tot dit product van toeristische aard.
 2. De ZeelandPas is een strikt persoonlijke pas en mag slechts gebruikt worden door de Pashouder aan wie de Zeelandpas is verkocht dan wel ter beschikking gesteld is.
 3. De ZeelandPas kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties, tenzij de desbetreffende Acceptant uitdrukkelijk anders bepaalt.
 4. De Pashouder dient steeds voorafgaande aan het gebruik van de ZeelandPas zich ervan te vergewissen dat de Acceptant de ZeelandPas accepteert en de aan het gebruik van de ZeelandPas verbonden korting(en) en/of voordelen zal verlenen.
 5. De Pashouder dient voordat hij bij de Acceptant een toegangsbewijs koopt, aan de Acceptant kenbaar te maken dat de Pashouder voor c.q. bij het verkrijgen van het toegangsbewijs gebruik wenst te maken van de ZeelandPas.

4. Geldigheid van de ZeelandPas

 1. De aan de Pashouder verstrekte ZeelandPas is geldig voor de op de Zeelandpas vermelde of bij de koop c.q. de verstrekking van de Zeelandpas door de Pasuitgever aan Pashouder medegedeelde periode.
 2. De overeenkomst tussen VVV Zeeland en de Pashouder met betrekking tot het gebruik van de ZeelandPas wordt aan het einde van de geldigheidsdatum niet automatisch verlengd.

5. Acties en aanbiedingen van Acceptanten

  1. De door VVV Zeeland en/of Pasuitgevers verstrekte informatie betreffende door Acceptanten verstrekte kortingen op producten en/of diensten van toeristische aard wordt met grote zorg samengesteld, doch bevat uitsluitend vrijblijvende informatie die noch VVV Zeeland noch de Acceptant binden.
  2. VVV Zeeland en/of de Pasuitgevers en/of de Acceptanten behouden zich het recht voor om aanbiedingen en/of kortingen in te trekken, te wijzigen en/of niet te verlenen.
  3. VVV Zeeland geeft geen garanties omtrent de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of elk ander aspect van een door Acceptanten aangeboden product en/of dienst van toeristische aard, noch voor fouten/nalatigheden op de website/e-mails/folders van Acceptanten.

6. Persoonlijke gegevens

 1. Op het gebruik van de Zeelandpas is het privacystatement van toepassing. Dit privacystatement is te raadplegen op de website van VVV Zeeland.
 2. De Pashouder is ermee bekend dat zijn persoonsgegevens, de overige gegevens die de Pashouder aan de Pasuitgever heeft verstrekt bij de aankoop c.q. de verstrekking van de Zeelandpas worden opgenomen in de administratie van VVV Zeeland en in de administraties van de door VVV Zeeland ingeschakelde partijen die ondersteunen bij het gebruik van de Zeelandpas.
 3. Indien de Pashouder geen prijs stelt op het gebruik van de Persoonsgegevens, kan de Pashouder dit schriftelijk of per email aan VVV Zeeland kenbaar te maken. VVV Zeeland zal, indien voldaan is aan de wettelijke vereisten, tijdig gevolg geven aan een verzoek van de Pashouder.
 4. VVV Zeeland kan wettelijke verplicht zijn of op grond van overheidsverzoeken of gerechtelijke bevelen verplicht worden om Persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Hiervoor heeft VVV Zeeland geen toestemming nodig van de de Pashouder. VVV Zeeland is ook niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze verstrekking van Persoonsgegevens voortvloeit voor de Pashouder.

7. Overmacht

 1. Indien VVV Zeeland haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat VVV Zeeland alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is bepaald, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VVV Zeeland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VVV Zeeland niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer begrepen werkstakingen, ziekte, brand, diefstal, inbraak, oorlog, computerstoring of andere calamiteiten, die zich al dan niet voordoen op het kantoor van VVV Zeeland, het kantoor van derden die door VVV Zeeland bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, en/of elders,  alsmede elke tekortkoming van derden waardoor VVV Zeeland haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen.  

8. Aansprakelijkheid

 1. Indien VVV Zeeland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. VVV  Zeeland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verkeerd bezorgen, verlies of diefstal van de ZeelandPas.
 3. VVV Zeeland, Pasuitgevers en/of Acceptanten zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen van in publicaties en overzichten vermelde gegevens, voor drukfouten en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op de website, e-mails, folders et cetera.
 4. VVV Zeeland is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten en/of diensten die door de Acceptanten worden aangeboden. Indien de Pashouder een klacht heeft over een door een Acceptant geleverd product of verleende dienst, dient de Pashouder zich tot de Acceptant te wenden.
 5. VVV Zeeland is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Pashouder of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, tevergeefs gemaakte bewerkingskosten, of enige (andere) indirecte schade, door welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van VVV Zeeland.
 6. Eventuele aansprakelijkheid van VVV Zeeland jegens de Pashouder is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de eventueel door de Pashouder voor het verkrijgen van de Zeelandpas betaalde koopprijs.
 7. Indien VVV Zeeland bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van hulppersonen of derden, zal VVV Zeeland steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VVV Zeeland is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een aan deze derde toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad. VVV Zeeland is gerechtigd om mede namens de Pashouder de algemene voorwaarden van hulppersoon of derden te aanvaarden, ook indien deze algemene voorwaarden een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid inhouden. De Pashouder vrijwaart VVV Zeeland voor alle aanspraken van derden, die VVV Zeeland inschakelt voor uitvoering van de overeenkomst.

9. Vrijwaring

De Pashouder vrijwaart VVV Zeeland voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en dergelijke veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met het gebruik van de ZeelandPas.

10. Vervaltermijnen

 1. Onverminderd het hierboven in artikel 9 bepaalde, vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Pashouder uit welke hoofde dan ook jegens VVV Zeeland en jegens door VVV Zeeland bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden in ieder geval na het einde van het betreffende pasjaar waarin de ZeelandPas gelding had.  
 2. Iedere aansprakelijkheid van VVV Zeeland vervalt in ieder geval uiterlijk twaalf maanden na afloop van de overeenkomst.

11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen VVV Zeeland en de pashouder is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen VVV Zeeland en de Pashouder zullen uitsluitend beslecht worden door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij de bevoegdheid van een andere Nederlandse rechter dwingend bij wet is geregeld.

12. Wijziging algemene voorwaarden

 1. VVV Zeeland behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/of aanvullingen zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door VVV Zeeland vastgestelde datum, doch niet eerder dan nadat VVV Zeeland aan de Pashouder een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de wijzigingen en/of aanvullingen kennis te nemen.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.